BRUGER OG PERSONDATABETINGELSER FOR PLUSSPORT.DK

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF BRUGERBETINGELSER

1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for Plussport.dk regulerer forholdet mellem brugerne og Plussport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Plussport.dk accepterer du Brugerbetingelserne. Hvis du ikke accepterer betingelserne, skal du ophøre brugen af Plussport.dk.

1.3 Ved at acceptere Brugerbetingelserne afgiver du dit samtykke til Plussport.dk, som tillader Plusport.dk at behandle din data.

1.4 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse til accept af Brugerbetingelser og afgivelse af samtykke til Plussport.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Brugerbetingelserne.

2. OM PLUSSPORT.DK

2.1 Plussport er et nyt og innovativt test træningsværktøj til, at forbedre sportsudøvere med deres hastighed, agility og kondition samlede et sted. På Plussport kan du tage 5 til 30 meter løbetests, Bip-test, Coopertest og agility test. Netop disse test er nøje udvalgt for, at følge dine fremskridt og se din personlige udvikling på hastighed, agility og kondition. Både som enkelt person og som et hold. Set ud fra grafer og statistikker.

2.2 Plussport.dk drives af:

Peter Liljensten

Durosvej 4, 1 tv

DK-2800 Lyngby

CVR-nr. : 35 55 14 76

E-mail:Info@Plussport.dk

Telefon: 50425816

3. BRUGERKONTO

3.1 For at anvende Plussport.dk, skal du oprette en brugerkonto.

3.2 Se om Plussport.dk’s håndtering af personoplysninger i Plussport.dk’s persondatabetingelser længere nede i dette dokument.

3.3 Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din opret bruger er korrekte og opdaterede. Plussport.dk har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.4 I forbindelse med oprettelse af opret bruger skal du vælge en adgangskode. Din adgangskode er personlig, og du skal behandle denne fortroligt.

3.5 Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til Plussport.dk på den ovenfor angivne e-mail-adresse.

4. SLETNING

4.1 Såfremt du ønsker at slette din bruger, kan dette gøres under dine ’Profil’ = ”Slet din profil”.

I tilfælde af sletning eksisterer der særlige vilkår for mulige scenarier. Disse er uddybet i Plussport.dk’s Persondatabetingelser afsnit 8.

4.2 Sletning af din bruger kræver en aktiv handling fra din side. Din bruger vil forblive i Plussport.dk’s database, indtil du aktivt sletter brugeren.

5. RETTIGHEDER

5.1 Plussport.dk har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Plussport.dk.

5.2 Ved accept af betingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende Plussport.dk, som dette er gjort tilgængelig på internettet. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed har accepteret de til enhver tid gældende betingelser, herunder Brugerbetingelserne, for Plussport.dk. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne betingelser, skal du straks ophøre brugen af Plussport.dk.

5.3 I det omfang du lægger materiale op (TEST) på Plussport.dk, giver du Plussport.dk en brugsret til sådant materiale således, at Plussport.dk kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at kunne give Plussport.dk sådan brugsret.

6. HENVENDELSER PR. E-MAIL

6.1 Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at Plussport.dk kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din opret bruger på Plussport.dk.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Plussport.dk stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. Plussport stræber efter, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. Plussport.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til Plussport.dk, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om Plussport.dk kunne have undgået disse.

8.2 Enhver brug af Plussport.dk sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Plussport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugeres anvendelse af Plussport.dk eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 Plussport.dk er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som findes på Plussport.dk, og er i intet tilfælde ansvarlig for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de oplysninger, som fremgår af Plussport.dk eller mangel på samme. Endvidere er Plussport.dk aldrig ansvarlig for data, oplysninger med videre, som fremgår af internet-sider, hvortil der linkes fra Plussport.dk.

8.4 Plussport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

9. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER

9.1 Plussport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt Plussport.dk foretager ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den oplyste e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Plussport.dk.

10. ÆNDRINGER AF TJENESTEN MV

10.1 Plussport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage enhver ændringer i tjenesten Plussport.dk, herunder kan der tilføjes, slettes og ændres funktionalitet, eller Plussport.dk kan helt ophøre med at udbyde tjenesten Plussport.dk. Alt uden nogen form for ansvar.

10.2 Plussport.dk vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

11. TVISTLØSNING

11.1 Enhver tvist mellem Plussport.dk og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.

11.2 Såfremt en tvist mellem Plussport.dk og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå sådan aftale, skal en eventuel retssag anlægges ved retten i København.

12. VERSION

11.1 Enhver tvist mellem Plussport.dk og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.

11.2 Såfremt en tvist mellem Plussport.dk og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå sådan aftale, skal en eventuel retssag anlægges ved retten i København.

PERSONDATABETINGELSER FOR PLUSSPORT.DK

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for Plussport.dk regulerer forholdet mellem brugerne og Plussport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Plussport.dk accepterer du Persondatabetingelserne og giver dit samtykke til den behandling, som er beskrevet i Persondatabetingelserne. Hvis du ikke accepterer Persondatabetingelserne, skal du ophøre brugen af Plussport.dk.

1.3 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse, når du accepterer disse betingelser og afgiver dit samtykke.

1.4 Alle personoplysninger, der behandles af Plussport.dk, sker i henhold til Persondataforordning, der træder i kraft d. 15. januar 2020. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet Persondataforordningen. Se www.datatilsynet.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Persondatabetingelserne.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Hvis du er medlem af en klub eller forening, som har accepteret en databehandleraftale mellem klubben og Plussport.dk, er denne dataansvarlig. Dermed er klubben ansvarlig for, at reglerne i henhold til Persondataforordning overholdes. Endvidere er det også klubbens ansvar at informere om formålet med databehandlingen.

2.2 I tilfælde af at du ikke er tilknyttet en klub, som har underskrevet en databehandleraftale, er Plussport.dk dataansvarlig for dig og dine data.

3. DATABEHANDLER

3.1 Plussport.dk er databehandler og handler derfor på vegne af og efter instruks fra din klub. I henhold til dine rettigheder som bruger, vil Plussport.dk følge dine instrukser i forbindelse med eksempelvis tilbagetrækning af samtykke eller lignende.

3.2 Plussport.dk skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen. Plussport.dk skal på anmodning fra dig give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre din mulighed for at anvende Plussport.dk i forbindelse med de hold, du er tilmeldt. Dette giver træner, klub, sportsudøver og forældre, som du er tilknyttet, mulighed for at administrere de hold, du er tilmeldt. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, i den generelle EU persondataforordning.

4.2 Herudover anvender Plussport.dk dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål således, du bliver præsenteret for via Plussport.dk, så vidt muligt er relevante for dig. Dine personhenførbare oplysninger og kontaktinformationer videregives aldrig.

5. INDSAMLING AF DATA

5.1 I forbindelse med oprettelse af et hold på Plussport.dk foretages indsamling af oplysninger om dig, enten ved at du selv angiver disse oplysninger på Plussport.dk, eller ved at din træner angiver oplysninger om dig. Der indsamles i den forbindelse som minimum oplysning om dit fulde navn, e-mail-adresse, køn samt fødselsdato i forhold til test resultat.

5.2 Du har altid mulighed for selv at rette de oplysninger, der er angivet om dig på Plussport.dk, se også pkt. ‎7.2.

5.3 Plussport.dk registrerer også aktiviteter og hændelser, herunder, registrering af testresultater m.v.

5.4 Din klub har som dataansvarlig mulighed for at indhente ønskede oplysninger hvilket kan inkludere personfølsomme data omkring dig. Dette er udelukkende klubbens ansvar, og klubben skal derfor også have en gyldig begrundelse for dette.

7. Dine rettigheder

7.1 Som bruger af Plussport.dk har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, Plussport.dk behandler om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling, Plussport.dk som databehandler for dine personoplysninger foretager. Plussport.dk behandler ikke andre oplysninger om dig end de oplysninger, som du kan se på din brugerkonto.

7.2 Såfremt du opdager, at de personoplysninger, Plussport.dk behandler om dig, ikke er korrekte eller er vildledende, kan du foretage rettelse af disse. Hvis det ikke er muligt for dig selv at rette oplysningerne, kan du rette henvendelse til Plussport.dk.

7.3 Enhver henvendelse vedrørende indsigt i, rettelse, eller indsigelse mod behandling af dine persondata skal ske til Plussport.dk via ’Kontakt’ på vores hjemmeside.

7.4 Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Tilbagetrækning af samtykke medfører, at du ikke længere kan anvende Plussport.dk. For at trække dit samtykke tilbage skal du slette din bruger under ’Profilindstillinger’. Der eksisterer særlige vilkår for sletning jf. pkt. 8.

8. SLETNING

8.1. Hvis du herefter ønsker at slette din bruger fra Plussport.dk, kan dette gøres under din ’Profil’.

8.2. Din klub kan have gyldig begrundelse for at opbevare din data, selvom du sletter din bruger. Det gør sig gældende i forbindelse med indberetning af medlemstal til Centralt ForeningsRegister. Din klub har ret til passiv opbevaring af dine oplysninger om dit medlemskab til klubben i op til 3 år efter udmeldelsesåret jf. EU's persondataforordningen artikel 17, stk. 3. Efter 3 år vil alle dine data blive slettet fra Plussport’s database.

8.2.2 Du vil i forbindelse med sletning blive tilbudt muligheden for at modtage nyhedsbrev fra Plussport og din klub.

9. ÆNDRING AF PERSONDATABETINGELSER

9.1 Plussport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse Persondatabetingelser. Såfremt Plussport.dk foretager ændringer i Persondatabetingelserne, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den under din brugerkonto registrerede e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede Persondatabetingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Plussport.dk.

10. COOKIES

Plussport.dk anvender cookies. Der henvises til Plussport.dk’s Privatlivspolitik og cookiebetingelser.

11. VERSION

Dette er Persondatabetingelser for Plussport.dk 10. oktober 2019.